بیماری‌های مجاز سقط

 
 

عللی که باعث سقط جنین میشود را بدانید

بیماری‌های قلبی مادر
نارسایی قلبی (FUNCTIONAL CLASS)
مشکل حاد قلب (F.CLASS) حد ۳ و یا ۴«بجز کرونر»
داشتن سابقه كارديوميوپاتي ديلاته در دوره بارداری قبلی
اگر قطر آئورت صعودی بیش از پنج باشد.«سندرم مارفان»
آیزن منگر
دستگاه گوارش مادر
کبد چرب بارداری
GRADE ۳ «واریس مری»
PORTAL HYPERTENSION – سابقه خونریزی از واریس مری
غیرقابل کنترل بودن هپاتيت اتوايميون
نفرولوژی
نارسایی در کلیه
مشکل فشار خون غیر قابل کنترل
بیماری‌های ریه
آمفیزم
كيفواسكوليوز
BRONCHIECTASIS در صورت وجود آمدن PUL. HYPERTENSION
فيبروز
هماتولوژي «HYPER COAGULABILITY»
عفونی: مبتلا بودن ویروس HIV در مرحله AIDS
روماتولوژي
قابل کنترل نبودن لوپوس فعال با درگیری ماژور.
واسكوليتها وقتی که ارگان‌های ماژور درگیر باشند.
جراحی اعصاب
با در نظر گرفتن نوع و مکان CNS در صورتی که خطر مرگ برای جنین یا مادر را داشته باشد.
مشکلات پوستی
پسوريازيس قوی
ديمفيكوس ولگاريس
ژنراليزه
ملانوم «در صورت پیش
نورولوژي
اگر بیماری اپي‌لپسي‌ برای چند نوع دارو مقاوم باشد.
M.S اگر DISABLE شده
پیشرفته بودن مياستني گراو اگر خطر مرگ داشته باشد.
بيماريهاي موتورنرون «ALS»
انديكاسيونهاي سقط جنين
ارتوپد و جراحی
استئوژنزيس ايمپرفكتاي مادرزادي
ديسپلازي استخواني
استئوپتروزيس انفانتيل (بدخیم)
ارولوژي و نفرولوژي
آژنزي دو طرفه کلیه
پلي سيستيك ( نوع مغلوب)
ديسپلازي مولتي سيستيك كليه‌
سندرم پوتر
سندرم نفروتيك « مادرزادی باشد و هیدروپس ایجاد شده باشد »
مشکلات و اختلالات کروموزوم
هيدرونفروز حاد هر دو طرف کلیه
هماتولوژي
آلفا تالاسمي «هيدروپس فتاليس»
اختلالات ترومبوتيك
صدور مجوز سقط جنین – بیماری‌های نوزاد
تريزومي (۱۳ – ۱۸ – ۳ – ۸ – ۱۶)
اگزانسفالي
ايكتيوزيس گراويس مادرزادي
سيكلوبيا در صورتی که با باهولوپروز نسفالي باشد.
شيزنسفالي
مشکلات كرانيوشيسيس
مننگوانسفالوسل
كوتولگي خطر بالای مرگ نوزاد «ديسپلازي تاناتوفوريك»
سندرم فرياد گربه
هولوپروز نسفالي
هيدروپس فتاليس «هر نوع»
آنانسفالي